Tuesday, June 28, 2005

Run aff ma feet minJist daein ma bit fur the fair, helpn ti build the Queens Airch 'n that the night.

3 comments:

lorne said...

looks like yer stealin the wid fae the queens airch.

WeeGC said...

ee's goan ti use them as streechers fir his washin line.

lorne said...

Nickin the wid fir Chloe Nashs airch!!!!!!!!!